ගාමිණී ගුරුතුමා - Gamini Guruthuma - 0775244053 / 0773947053

18,714 Views
dilshan
0
Published on 15 Jul 2020 / In Gurukam

😊රැකියාව කරන ස්ථානයේ නිතරම කරදරද? රැකියවේ උසස්වීමක් අවශ්‍යද? හොද රැකියාවක් සොයනවාද? කතාකරන්න 0775244053 / 0773947053
😊විදේශගත ඔබගේ සියළුම දැවෙන ප්‍රශ්න වලට නොවරදින විසදුම් ලබාදෙන්න සූදානම් කතාකරන්න 0775244053 / 0773947053
😊ඉතාම සුළු මුදලකින් ජීවිතයම වෙනස් කරගන්න ඔබත් දැන්ම කතා කරන්න 0775244053 / 0773947053 ආදරයේ වේදනා වෙන් දුක් වෙවී ලත වෙවී ඉන්න මාගේ දරුවනි.
ඔබගේ වේදනාවට දුකට තිත තබන්නට කාලයයි මේ. දැන්ම අමතන්න 0775244053 / 0773947053
😊සුරාව සූදුව දින 21 නවතා දී මුදල් ඉතුරුකර ධන වතෙකු බවට පත්කරලීමට මාහට පුළුවනි. කතාකරන්න 0775244053 / 0773947053
විදේශගතව සිටන අසරන දරුවනි රුකියාව කරන ස්ථානයෙන් සිිදුවන කරදරන වල තිත තියන්න කාලයයි මේ. මම ඔබට පිහිට වෙන්නම් නකාකරන්න 0775244053 / 0773947053

Show more
0 Comments sort Sort By