දේවින්ද ගුරුතුමා - Devinda Guruthuma - 0762729442

9,717 Views
dilshan
0
Published on 14 Jul 2020 / In Gurukam

😊රැකියාව කරන ස්ථානයේ නිතරම කරදරද? රැකියවේ උසස්වීමක් අවශ්‍යද? හොද රැකියාවක් සොයනවාද? කතාකරන්න 0762729442
😊විදේශගත ඔබගේ සියළුම දැවෙන ප්‍රශ්න වලට නොවරදින විසදුම් ලබාදෙන්න සූදානම් කතාකරන්න 0762729442
😊ඉතාම සුළු මුදලකින් ජීවිතයම වෙනස් කරගන්න ඔබත් දැන්ම කතා කරන්න 0762729442 ආදරයේ වේදනා වෙන් දුක් වෙවී ලත වෙවී ඉන්න මාගේ දරුවනි.
ඔබගේ වේදනාවට දුකට තිත තබන්නට කාලයයි මේ. දැන්ම අමතන්න 0762729442
😊සුරාව සූදුව දින 21 නවතා දී මුදල් ඉතුරුකර ධන වතෙකු බවට පත්කරලීමට මාහට පුළුවනි. කතාකරන්න 0762729442
විදේශගතව සිටන අසරන දරුවනි රුකියාව කරන ස්ථානයෙන් සිිදුවන කරදරන වල තිත තියන්න කාලයයි මේ. මම ඔබට පිහිට වෙන්නම් නකාකරන්න 0762729442

Show more
0 Comments sort Sort By